Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zaproponuj książkę do zbiorów

Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza pracowników i studentów naszej uczelni do współudziału w kształtowaniu kolekcji zbiorów bibliotecznych.
Zachęcamy do składania – na poniższym formularzu – propozycji tytułów książek, z jakich chcielibyście Państwo korzystać w bibliotece. 

Złożenie formularza nie gwarantuje zakupu książki do biblioteki. Zaproponowane tytuły realizowane będą w zależności od możliwości finansowych biblioteki.
Jednocześnie prosimy, aby przed złożeniem formularza upewnić się, czy proponowana książka jest w naszych zbiorach.


Więcej informacji - mgr Żaneta Masłowska-Więtczak
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych Biblioteki  PG

zaneta.maslowska@pg.edu.pl
tel. 58 347 26 40

Klauzula informacyjna RODO 
użytkownicy systemu informacyjno-bibliotecznego – zaproponuj książkę
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ( RODO) informujemy, że:


1.    Administrator
Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP.

2.    Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw.
3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z usług Biblioteki Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności w celu komunikacji w ramach obsługi czynności – Zaproponuj książkę 
4.    Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki PG  oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystania z oferty Biblioteki PG.
5.    Odbiorcy danych
Podane dane nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.).
6.    Prawa
Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7.    Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG. 
8.    Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rejestracji i korzystania z dodatkowych usług Biblioteki PG.
9.    Profilowanie i automatyczne przetwarzanie
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.